วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทริปจาริกบุญอุบล23-24ธค60

                  กำหนดการเดินทางทริปอุบลฯ 23-24 ธค.60
23ธค.                   กทม-อุบลฯ  SL-620  07.55-08.55
09.00น.      สนามบิน-รพ.สำโรง              1ชม.45กม.
11.00น.      รพ.สำโรง-วัดภูหล่น        2.30ชม.120กม.      1ไทยธรรม
14.00น.      วัดภูหล่น-พระธาตุพนม    3.30ชม.200กม.ทำบุญ/ปล่อยสัตว์     
17.00น.      พระธาตุพนม-วัดป่าแก้วฯ 1.30ชม.90กม.ถ่ายรูปที่/อาคารเดิม
19.00น.      วัดป่าแก้วฯ – วัดดอยฯ     1ชม.58กม.                  2ไทยธรรม
24ธค.                   อุบลฯ-กทม  SL-627 14.45-15.50น.
                                เช้าถวายจังหันพระสงฆ์ วัดดอยฯ
09.00น.      วัดดอยธรรมเจดีย์-สนามบินอุบลฯ-14.00น.

ผ้าห่ม                 4 ผืน ย่าม   4 ใบ +  ปฎิทิน     ปัจจัย แต่ละวัด.........รพ.สำโรง3แสนบ.

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรม พย.2556

http://www.duangkaew.org/Nov13.pdf

เช้าทุกคนเข้าไปพื้นที่ใหม่ ตัดถางวัชพืช เตรียมพื้นที่ ส าหรับพิธีวาง ศิลาฤกษ์ วางผังศาลาใหญ่โดยท่านเจ้าของที่ ผู้ใหญ่อ านวย และชาวบ้าน ประมาณ10.00 น. ผู้ใหญ่สุรพลมาดูพื้นที่พร้อม ดต.สุเมธและดต.บุญ คุยกัน อีกครั้งเราเลยให้สัญญาว่าจะก่อสร้างในพื้นที่ใบสปก.ตามที่ท่านต้องการและ ขอเวลา1ปีหลังจากพระสงฆ์มาอยู่แล้ว ถ้าข้อวัตรปฎิบัติใดที่ผิดธรรมวินัยและ ไม่เหมาะสมเป็นที่ไม่พอใจต่อชาวบ้านคณะผู้จัดสร้างวัดจะรับผิดชอบนิมนต์ ท่านออกจากพื้นที่เอง ผู้ใหญ่สุรพลรับว่าจะไปประชุมกับกรรมการหมู่บ้าน ต่อไป ต้องขอขอบคุณดต.สุเมธ ผู้ประสานงานให้ด้วยความเคารพครับ บ่าย ทุกๆคนเริ่มมารอที่ท่าน้ า เรามีน้ าหวาน ขนม อาหารให้พอสมควร พอบ่าย สองโมงทุกอย่างก็เริ่มจะเข้าที่ พิธีนี้เพื่อนๆ ที่เคยเห็นเราท าที่อื่นคงคิดว่าไม่ค่อยสวยงามนักแต่ด้วย เหตุปัจจัยต่างๆนี้ ได้เพียงเท่านี้ก็ดีใจมากแล้วครับ อาจารย์บางลูกศิษย์คุณตา ทองแถมเดินทางมาท าพิธีให้เองทั้งๆท่านก็79แล้ว ขอบคุณครับ 14.30 น. เริ่มพิธีบวงทรวงอัญเชิญเทพเทวดา ผู้ดูแลพื้นที่ให้มารับทราบและอนุโมทนา ร่วมสร้างวัดแห่งนี้ด้วยกัน เราได้อัญเชิญท่านพญานาคราชมาช่วยด้วยอีก แรงและบอกท่านว่าเมื่อวัดเสร็จจะสร้างพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางนาค ปรกไว้เป็นอนุสรณ์ให้ท่านด้วย ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยความราบรื่นจนบ่าย สามโมงครึ่งได้ฤกษ์ก็วางแผ่นศิลาฤกษ์ประกาศใช้พื้นที่แห่งนี้สร้างเสนาสนะ ป่ากราบถวายพระรัตนตรัยและพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ของพระพุทธธรรมต่อไปตราบนานเท่านาน กระผมขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆ ทุกๆ ท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญใน ครั้งนี้และจะพยายามตั้งใจท าให้ดีที่สุดต่อไปครับ 16 พ.ย. 56 งานกฐินพระราชทานวัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ ปี2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้โปรดประทาน ผ้าพระกฐินแก่วัดป่าบัวแก้วในเดือนสุดท้ายแห่งพระองค์ข้าพระพุทธเจ้า ทั้งหลายขอกราบส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้และจะจดจ า ตลอดไปมิรู้ลืม ทรงโปรดให้ผู้แทนพระองค์พระเทพสารเวที ประธานสงฆ์วัด บวรนิเวศมหาวิหาร เลขานุการในพระองค์ทรงมาเป็นประธานทอดผ้าพระ กฐินแทนพระองค์ท่าน เราได้เข้าไปเตรียมงานตั้งแต่ 12 พ.ย. ชาวบ้านได้ มาร่วมกันจัดเตรียมงานเป็นอย่างดียิ่ง คืนก่อนวันงานมีการสวดมนต์ฟังธรรม ฉลององค์กฐินก็มีผู้มาร่วมมากอยู่วันกฐินมีผู้ร่วมงานประมาณ 300+ ท่าน คง เป็นเพราะงานมีช่วงบ่ายหลายท่านจึงกลับไปก่อน แต่อาการก็เป็นใจไม่ร้อน เลยมีฝนตกเป็นระยะเหมือนปะพรมน้ าพระพุทธมนต์ตลอดงาน โรงทานก็แสน อร่อยทั้งก๊วยเตี๋ยว ไอศครีมมหาชัยจากคุณซวงและคุณฮั้ว พร้อมพระโอมลูก ชาย โรงทานผู้ใหญ่ศักดิ์คุณสุเมธและคุณค ามี ทุกคนชมโรงทานว่าอร่อย มากๆ จนถึงเวลา13.13 น.ผู้แทนพระองค์มาถึงเริ่มพิธีถวายผ้าอย่างเรียบง่าย รวมปัจจัยเงินสดถวายวัด307000 บาท ค่าใช้จ่ายจัดงาน 200000 บาท ค่าใช้จ่ายองค์ผ้าป่าถวายกองกฐิน 500000 บ.พร้อมรถตู้โตโยต้า หนี่งคัน เสร็จงานท่านเทพสารเวทีมอบของที่ระลึกเป็นรูปสมเด็จพระสังฆราชอีก500 อัน จนเสด็จกลับพระอาจารย์บุญมีเมตตาแสดงธรรมให้โอวาทอีกก่อนท่าน กลับยังมอบของให้ร.ร.บ้านหินแหลมด้วย เสร็จงานมูลนิธิจิ้งซือดวงแก้วมอบ ของขวัญเป็นที่ตอบแทนผู้อุปการคุณวัดอีก 300 ชุดเป็นเสื้อผ้าข้าวสารและ วิทยุธานินทร์ให้ฟังเสียงพระธรรมจากวิทยุเสียงธรรมบัวแก้ว เป็นอันเสร็จพิธี พวกเราเก็บกวาดท าความสะอาดวัดต่อตามเคย สาธุกับทุกทุกท่าน อนุโมทามิ 17 พ.ย. 56 เสวนางานเพ็ญภาวนา ปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” ร่วมเสวนากับ ศ.ระพีร์สาคริก ที่สวนปทุมวนารักษ์ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชฯ 19 พ.ย. 56 สรุปกิจกรรมกฐินประจ าปี 2556 สรุปกฐินประจ าปีมูลนิธิดวงแก้ว ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2556 จ านวน 14 วัด ได้แก่ วัดป่าเย็นศิระ วัดป่าหลวงตาพระมหาบัว วัดป่าบ้านตาด (พระ อาจารย์สุดใจ) วัดผาแดง (หลวงปู่ลี) วัดป่าหนองแสง (หลวงปู่เสน) วัดป่า มอบของผู้มีอุปการคุณ ดูแลวัด ภูสังโฆ (พระอาจารย์วันชัย) วัดป่ากตัญญุตาราม วัดป่าศรัทธาถวาย (พระ อาจารย์บุญมี) วัดป่าภูผาผึ้ง (หลวงปู่อ้ม) จ.มุกดาหาร วัดป่าไชยชุมพล (พระ อาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข) จ.เพชรบูรณ์ ส านักสงฆ์พุทธสิงขร (พระอาจารย์ ชัยรัส) จ. ประจวบคีรีขันธ์วัดป่าสันติพุทธาราม วัดเวฬุวัน วัดป่าบัวแก้ว ญาณสัมปันนุสรณ์ จ.กาญจนบุรี รวม 853,000 บาท กราบเรียนมาเพื่อ อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ ขอขอบพระคุณที่ทุกๆ ท่านได้มีส่วนร่วมในกุศล ทานกฐินในปีนี้นะครับ 25 พ.ย. 56 จัดของเตรียมออกหน่วยแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก พายุไต้ฝุ่น ที่ประเทศฟิลิปปินส์ สัมภาระตอนนี้ยาและเครื่องกรองน้ า พร้อมกับอาหารส าเร็จรูปอีก 10 กล่อง ยาเม็ดละลายน้ าฆ่าเชื้อโรครวม 30 ลัง มูลค่าประมาณ 500000 บ. ขอ อนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับ 27 พ.ย. 56 ออกหน่วยแพทย์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ขนของมาทั้งหมด 35 ลังแล้ว 250 กก. ผ่านมาได้เรียบร้อย ทีมเราคุณ หมอชนินจะเป็นผู้ประสานงานกับทางกาชาดและรพ. ในพื้นที่ให้ จุดที่จะเข้า ไปท างานคือ tacloban และ sarma ท่านเลขาแพทย์สภาขอให้ส ารวจพื้นที่ วัดป่าเย็นศิระ วัดป่ากตัญญุตาราม วัดป่าบ้านตาด ส าหรับคณะแพทย์อาสาสมัครที่จะตามมาออกหน่อยช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน รุ่นต่อไป พบกาชาดเซบูทราบว่าการท างานผ่านกาชาดต้องผ่านทางกาชาด สากลและกาชาดฟิลิปปินส์ก่อนหรือผ่านทางรัฐบาล/กระทรวงสาธารณะสุข แจ้งให้ทราบว่าทางเหนือของเซบูเสียหายมากแต่มีกาชาดญี่ปุ่นและเยอรมัน มาตั้งศูนย์ช่วยเหลืออยู่แล้ว เสร็จแล้วไปพบคณะบดีของมหาลัย SWU South Westhern Dr. Arline และคณะทราบว่าทางมหาลัยจัดหน่วยแพทย์ไปช่วย ทางเหนือของเซบูร่วมกับหน่วยของอิสราเอล และน าของไปบริจาคให้ด้วย ปกติในวันเสาร์อาทิตย์ เลขาท่านอยู่ Sarmar มีพี่ชายเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่นั้น และบอกว่าขาดทีมแพทย์และความช่วยเหลืออย่างมาก ไม่ค่อยมีคนเข้าไปใน พื้นที่ ข่าวก็ไม่มีออกทั้งๆ ที่โดนตั้งแต่แรกล าบากมากๆ ออกมาก็ไปที่San Carlos Uni. พบทีมงานคุณพ่อ Eugine และคุณพ่อ แอนโทนี่ ชื่อคุณ Brenet Abreneka มีศูนย์ช่วยเหลืออยู่7 แห่งใน Tacloban โดยใช้ทีมแพทย์จาก Tacloban med center มี คุณหมอFlorentino , และคุณหมอ Valenrino เป็น ผู้น าซึ่งเราจะเข้าไปหาวันพรุ่งนี้ ทีมนี้ยินดีจะท างานร่วมกับทีมเราได้ตลอด ทุกเรื่อง ซึ่งดูจะเหมาะสมที่สุดแต่ไม่มีหน่วยช่วยเหลือที่ซ่าม่า สรุปเราจะเข้า tacloban และ sarmar พรุ่งนี้เิอาของไปให้และพร้อม ออกหน่วยแพทย์ และประเมินสถานการณ์อีกครั้ง คาดว่าคงจะสามารถ ประสานงานต่อเนื่องได้ทั้งสองพื้นที่ได้ในทริปต่อไป โดยจะสร้างบ้านให้ผู้ เดือดร้อนเหมือนกับที่เราท าในพื้นที่อื่นๆ ด้วยครับ 28 พ.ย. 56 วันนี้ตื่นตีหนึ่งออกจากรร. ไปรอขึ้นเครื่องแอร์ฟิลิปปินส์ไปทาโคบัน ถึง สนามบินมองเห็นสภาพเมืองที่พังยับเยิน มีเครื่องบินกองทัพจอดขนของ/คน อยู่สองล า เจ้าของรพ. Tacloban Med. Center Dr. valenriano มารับคณะ เองเลย ท่านพาชมเมืองที่ก าลังท าความสะอาด โดยมูลนิธิจากไต้หวันจ้างวัน ละสี่ร้อยเปโซต่อคนต่อวัน มาถึงรพ. พบคณะกาชาดทาโคบัน ทานอาหารเช้า เสร็จไปเยี่ยมรพ.ศูนย์ yisata พบผอ. รพ. ทราบว่าได้รับของบริจาคมา จ านวนมากแต่ขาดยาฉีด เครื่องดูดเสมหะ ลาริ้งโก แอมบูแบค และเสื้อ เจ้าหน้าที่รพ. จากนั้นมาเยี่ยมรพ. Bathany ของคริสตจักร เสียหายมากๆจน เปิดท าการยังไม่ได้ มีคณะแพทย์จากอเมริกามาท าน้ าสะอาดแจกจ่ายให้คน ทั่วไปจากบ่อน้ าในรพ. ต่อจากนั้นไป รพ. เซนต์ปอล ที่คณะแพทย์ชาวเกาหลี ขอตั้งรพ. สนามอยู่ พบคุณแม่ชีEloisa เป็นหมอที่ปรึกษาของผู้ว่า แนะน าให้ เราจัดทีมมาช่วยระยะหลังจากนี้ไปหนึ่งเดือนและให้พักและออกหน่วยไป พร้อมกับจนท. ของท่าน ซึ่งจะไปตามจุดที่เดือนร้อนต่างๆเช่นเมืองPalo เป็น ต้น กลับ มาทานอาหารที่รพ. แล้วเดินทางไป Sarmar ตลอดทางไปเมืองถูก ท าลายไปเกือบหมด ข้ามสะพานไปฝั่งซาม่าแต่ก็ต้องกลับเพราะถ้าจะไปเมือง จีวันที่ตั้งใจไว้ต้องขับไปอีกสี่ชม. จึงกลับไม่ทันและอันตรายด้วย หมอวาเลน เลียโนจึงพาไปดูเมืองPalo และ Palawan ที่เสียหายอย่างหนักและก าลังรอ ความช่วยเหลืออยู่ เสร็จแล้วไปรพ. วิจัยพยาธิที่มูลนิธิสะมาริตันมาตั้งรพ. ค่ายอยู่เรียนรู้งานกับเขาหน่อยแล้ว ไปอนุสาวรี แมคอาเธอร์ ที่เลเต้ landing ฝนตกหนักมากๆจึงกลับมาทาโคบัน ไปรพ. Tacloban City ต่อด้วย RTR MH ที่เสียหายน้อยมากเป็นศูนย์ที่แพทย์ต่างชาติมาร่วมท างานหลาย กลุ่ม มีของ/เสื้อผ้า/อาหารแห้งจากรัฐสภาส่งมาช่วยจ านวนมาก กลับมาที่พัก ห้าโมงครึ่ง ประชุมสรุปงานทราบว่าทางรพ. ต่างๆ ขาดยาฉีดและยาโรค เรื้อรัง เช่น HT HD และปัจจัยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น น้ ามัน เป็นต้น เราจึงวางแผนการไว้เบื้องต้นดังนี้ 1. รพ. Tacloban Med Center จะช่วยซ่อมหลังคาให้ ในงบประมาณ 400000บ. และช่วยจัดหายาฉีด/ผ่าตัดที่จ าเป็นให้ด้วยโดยส่งมาเป็นกรณี ด่วนพิเศษ 2. รพ. ศูนย์ทาโคบัน จัดหาเสื้อ uniform เจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาลให้ ประมาณ 700 ตัวและเสื้อกาวน์แพทย์ห้าสิบตัวในงบประมาณ 100000 บาท และเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องการอีกในงบประมาณ 200000 บ. 3. จัดสร้างบ้านพักให้ผู้สูญเสียบ้านทั้งหลังจ านวน 10 ครอบครัวๆ ละ 50000 บ. รวม 500000 บ. 4. หาทุนช่วยค่าใช้จ่ายในการจัดแพทย์อาสามาร่วมงานฟื้นฟูประเทศ ฟิลิปปินส์จ านวน 300000 บ. รวมงบประมาณเบื้องต้นขั้นต่ า ในโครงการร่วม บูรณะฟื้นฟูประเทศฟิลิปปินส์ 1,500,000 บาท เสร็จประชุมก็ทานอาหาร เตรียมการดูงานพรุ่งนี้กับหมอวาเลนเลยโนโดยจะไปดูงานสภากาชาดและ แจ้งสังกัดกลุ่มแพทย์จากเมืองไทยมาช่วยบูรณะที่ทาโคบันด้วยอีกหนึ่งกลุ่ม สรุปแพทย์ที่มาช่วยงานในพื้นที่ได้แก่ ไทย จีน ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลี มาเลเซีย เวียดนาม แคนาดา เป็นต้น 29 พ.ย. 56 เช้านี้ช่วยกันดูคนไข้หัวใจหยุดเต้นมาที่ห้องฉุกเฉินแต่ไม่สามารถกู้ ชีพได้เสียไปหนึ่งราย สายๆจึงไปที่ศูนย์ประสานงานสภากาชาติสากลและ กาชาดฟิลิปปินส์ที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ ร.ร. Layte Park Hotel เรือที่จอดอยู่ลอย ขึ้นมาติดอยู่บนฝั่ง เราได้รายงานตัวกับรองผอ. ศูนย์ว่ามาจากแพทยสภา ประเทศไทย เขาเลยให้เราร่วมออกหน่วยเยี่ยมบ้านกับอาสาสมัครฟิลิปปินส์ที่ Barangay 39 Calvary Hill ตรวจครรภ์ให้วัคซีนเด็กๆ ทั้งโปลิโอ หัดและให้ vit A กันnight blindness อีกด้วย บ่ายเสร็จเดินออกมาแล้วต้องกลับมารพ. เอง พบแพทย์ที่จบพร้อมๆ กับหมอชนินนั่งรออยู่ คุยกันหลายเรื่อง หมอหัวใจ ที่อยู่ USA กลับมาหลังพายุเข้าพอดีต้องเดินเกือบ 3 ชม. ผ่านศพมาเป็น จ านวนมาก เสร็จแล้วออกมาเยี่ยม รพ. Tacloban City ที่เสียหายอย่างมาก ทั้ง รพ. หมอที่นั้นเล่าให้ฟังว่าพายุเข้าอยู่เกือบ 5 ชม. หลังคาลอยหายไปหมด เราเลยตกลงว่าจะช่วยกันหาทุนมาท าหลังคาให้ใหม่เฉพาะ OPD และ OR งบประมาณเบื้องต้น 400,000 บ. ออกมาเขาแนะน าให้ไปเมืองที่เสียหาย อย่างมากคือเมือง Taro,Tanauan, Dagami และTorasa ระหว่างทางแวะ เข้าไปดูร.ร. Oriantal ที่สวยมากในเกาะนี้ปัจจุบันพังยับเยิน และเดินต่อไป Mc Arthor Park บริเวณที่ท่านยกพลขึ้นบกที่นี้เพื่อปล่อยให้ฟิลิปปินส์เป็น อิสระจากญี่ปุ่น คนที่นี่ชื่นชมเขามาก คณะเรายังได้จ่ายกับข้าว/ผลไม้มาท า กันเองที่ รพ. ด้วย กลับมาถึงรพ.ฟังสรุปความต้องการที่จะขอให้คณะเราช่วย คือ 1. ยาและเครื่องมือผ่าตัด 2. ทุนซ่อมท าหลังคา 1.2 ล้านบาท เราพิจารณาแล้วคงหาเงินบริจาคมาช่วยประมาณ 500,000 บาท ส่วน ยาและอุปกรณ์จะขอรับบริจาคแทนได้เท่าไรก็เท่านั้น

พิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์

https://youtu.be/ItOuYUNXDWk

พิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์ ญาณสังวรานุสรณ์ 23ตค60

http://www.duangkaew.org/project_patriarch_p2.htm
เสร็จสิ้นโครงการแล้วครับ กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้สนับสนุนโครงการนี้จนเสร็จสมบูรณ์นะครับ (ท่านเลขาท่านสรุปมาครับ) หลวงพ่อบุญมีท่านเป็นประธานโครงการครับ ท่านเมตตาไปร่วมพิธีนำท่านเจ้าคุณโก๋วางพระธาตุสมเด็จท่านประดิษฐานภายในองค์พระบรมธาตุเจดีย์ครับ

https://youtu.be/ItOuYUNXDWk


24 ตุลาคม 2560 ณ วันเวลานี้พวกเราได้สิ้นสุดจบโครงการเทิดพระเกียรติฯไปแล้ว ครบ 4 ปีการจากไปของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จ 2 ปีของโครงการเทิดพระเกียรติ ฯ ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการร่วมแรงร่วมใจขอพี่น้องประชาชนชาวไทยที่สำนึกในพระคุณอันยิ่งให้ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯที่รักเคารพศรัทธาในองค์ท่านที่สมบูรณ์ทั้ง ปริยัติ ปฎิบัติ ปฎิเวท ไม่มีด่างพร้อย การที่พวกเราได้ทำคุณถวายท่านนี้จึงเป็นโอกาสอันวิเศษสุดในชีวิตทีเดียว เราขอสรปโครงการสั้นๆได้ดังนี้

1. พระมหาธาตุเจดีย์ “ ญาณสังวรานุสรณ์” ( ขนาดฐาน 60*60 เมตร สูง ประมาณ29 เมตร)
ที่จะจัดสร้างถวาย ตามโครงการเทิดพระเกียรติฯ ณ บริเวณก่อสร้าง วัดป่าบัวแก้วญาณสัมปันนุสรณ์ ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี งบประมาณ 40 ล้านบาท
เริ่มดำเนินการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนสาม ปีมะแม
และได้ทำพิธียกยอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ใน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตรงกับวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีวอก หลังจากสร้างองค์พระธาตุเสร็จ คณะกรรมการก็ได้จัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยพระอาจารย์ บุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย เมตตามาเป็นองค์ประธาน พร้อมชาวบ้านและนักเรียนรร.บ้านหินแหลมประมาณ 300 คน ตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากบ้านหินแหมมีพระอาจารย์สมบัติ เจ้าอาวาสวัดป่าบัวแก้วฯ นำขึ้นมามอบถวายพระอาจารย์บุญมี นำคณะทั้งหมดสักการะและบรรจุในพระมหาสถูปที่จัดเตรียมไว้กลางองค์พระบรมสารีริกธาตุ ในวันวิสาขบูชาที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก ปีระกา ทั้งนี้ กำหนด มีพิธีสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์ใน วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนสิบสองปีระกา
 
 
2. อาคารศูนย์ดูแลและฟื้นฟู ผู้สูงอายุ “ ญาณสังวรานุสรณ์ “ ที่จะจัดสร้างถวาย ตามโครงการ
อาคารดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ “ญาณสังวรานุสรณ์” รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
เนื่องจากสองสามปีที่ผ่านมามูลนิธิฯได้ทำงานร่วมกับท่านสร้างเหยินมูลนิธิฉือจี้ประเทศไต้หวัน พบว่าปัจจุบันปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุมีมากขึ้นทุกวันในทุกๆประเทศ จึงได้จัดร่างหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้วย แต่เนื่องด้วยงานโครงการต่างๆของมูลนิธิฯมีมากยิ่งขึ้นแต่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิมีไม่เพียงพอสำหรับโครงการต่างๆทั้งหมด เราจึงมีแนวคิดว่าจะส่งเสริมและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ สำหรับกองทัพเรือเอง ท่านผู้บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ท่านก็มีแนวคิดที่จะส่งเสริม ในเรื่องนี้เช่นกัน ทางมูลนิธิฯจึงได้ประสานกับทางกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อใช้เงินกองทุนของมูลนิธิฯที่เคยตั้งไว้เพื่อใช้พัฒนาองค์บุคคลของกรมแพทย์ทหารเรือไปศึกษาอบรมดูงานในต่างประเทศจำนวนหกล้านห้าแสนบาท ซึ่งปัจจุบันคงเหลืออยู่ประมาณ สามล้านหกแสนบาท เพื่อบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงอาคารตึกฉุกเฉินเดิมเพื่อโครงการนี้ โดยได้ทำข้อตกลงและมอบเงินทุนจำนวนดังกล่าวให้กรมแพทย์ทหารเรือเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยขอระบุชื่ออาคารว่า “ญาณสังวรานุสรณ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๙ แห่งกรุงสยาม ตามโครงการเทิดพระเกียรติฯที่มูลนิธิจัดทำขึ้น งบประมาณ 3.6 ล้านบาท สร้างมอบให้ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เปิดใช้งานแล้ว เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตรงกับวันจันทร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีระกา
 
 
3. วัดไทย รัตนประทีป
วัดไทยรัตนประทีป ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศ ฮังการี
เหตุเนื่องจากการที่มูลนิธิดวงแก้วฯได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเดือดร้อนในประเทศเซอร์เบียร์ จึงได้ทราบว่าในประเทศฮังการีมีมหาวิทยาลัยที่สอนแต่พระพุทธศาสนา ที่มีอธิการบดีที่เคยเป็นพระบวชกับหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง และมีการติดต่อประสานงานระหว่างพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ เช่นศรีลังกา ญี่ปุ่น จีน เมียนม่าร์ เกาหลี ธิเบต ภูฐาน ฯลฯ จึงได้ศึกษาหาข้อมูลจากทางสถานทูตไทย ประจำฮังการี พบว่ามีพระไทยไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองบูดาเปสต์หนึ่งรูป โดยเช่าอพาร์ตเม้นต์อยู่ชั้นสี่ซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับเสนาสนะของพระสงฆ์ จึงมีดำริว่าจะจัดหาที่สร้างวัดให้เป็นเสนาสนะสำหรับสงฆ์ที่เหมาะสมต่อไป
ต่อมาเมื่อมูลนิธิดวงแก้วฯได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโครงการเทิดพระเกียรติ ถวายแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงได้ดึงเอาโครงการจัดตั้งวัดไทยในกรุงบูดาเปสต์ เข้ามาเป็นหนึ่งในโครงการเทิดพระเกียรติด้วย จากนั้นจึงได้เดินทางกลับไปประเทศฮังการี ประสานกับท่านเอกอัครราชทูต ขันธ์ทอง อูนากูล ดำเนินการช่วยจัดหาบ้านพร้อมที่ดินในกรุงบูดาเปสต์ที่เหมาะสมกับการทำเป็นวัด ต่อมาหลังจากได้เลือกสรรหาได้สักระยะหนึ่งจึงตกลงเลือกเอา บ้านเลขที่ 49-51 ถนน Batthyany. กรุงบูดาเปสต์ เนื้อที่ประมาณ ครึ่งไร่ (200ตารางวา)โดยตกลงราคาอยู่ประมาณ ห้าล้านบาท หลังจากมูลนิธิได้โอนเงินให้เพื่อดำเนินการซื้อบ้านแล้ว ก็ได้ทำสัญญาซื้อขายและมอบบ้านเพื่อทำเป็นวัดไทยเรียบร้อย คณะศรัทธาก็ได้ช่วยกันบูรณะปรับปรุงบ้านจนเสร็จเรียบร้อย ทางมูลนิธิดวงแก้วฯจึงได้กราบอาราธนา พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาส วัดป่าศรัทธาถวาย ประธานโครงการเทิดพระเกียรติฯฝ่ายสงฆ์ เดินทางไปเปิดวัดไทยแห่งนี้โดยให้ชื่อว่า “วัดไทยรัตนประทีป” กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2559 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด ปีวอกโดยมีคณะสงฆ์ไทยภาคพื้นยุโรป และสาธุชนชาวพุทธทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนกว่าห้าร้อยคนมาร่วมในพิธี เปิดวัดแห่งนี้ ซึ่งทำให้วัดไทยรัตนประทีปแห่งนี้เป็นวัดไทยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศฮังการี เป็นที่ชื่นชม สาธุการโดยทั่วไป ดั่งเจตจำนงที่ได้ตั้งโครงการไว้ (งบประมาณ 5 ล้านบาท) 
   
 
4. การจัดกิจกรรม พิธีบูชาคุณเทิดพระเกียรติ ถวายแด่พระองค์ท่าน ณ อาคารกีฬาในร่ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทุกวันเสาร์ต้นเดือน ตลอดปี พ.ศ.2559 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน การเลือกเอาที่สวนลุมพินีเพราะอยู่หน้าตึกที่ท่านเคยประทับขณะอาพาธ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ โดยได้กราบอาราธนาพระสงฆ์จากทั่วประเทศมาทำพิธีครั้งละประมาณ 10 รูป รับบาตร รับจังหัน เจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนา เสร็จแล้วคณะกรรมการกราบถวายปัจจัยไทยธรรม และกราบถวายบุญกุศลอุทิศให้แด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯเป็นอันเสร็จพิธี